Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos.
Šios privatumo taisyklės (toliau - "taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas sowilo (toliau - "Pardavėjas") tvarko interneto parduotuvėje http://sowilo.lt (toliau - "el. parduotuvė") Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
2. Registracijos pateikimo taisyklės.
2.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Jūsų užsakymą. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi el. parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
išpildyti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
išspęsti problemas (jeigu tokių kiltų) susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.2 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.
Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti. Pardavėjas neperduoda Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.
4. Informacijos ar pretenzijos perdavimas.
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@sowilo.lt arba paštu. Atsakymą Pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.
5. Asmens duomenų tvarkymas.
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
6. Taisyklių keitimas.
Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo taisykles apie tai pranešdamas el. parduotuvėje. Jei Jūs, po šių sąlygų pasikeitimų, naudojatės el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.
7. Baigiamosios nuostatos.
Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.