Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios „Pirkimo taisyklės“ (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - "sowilo") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes sowilo interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė).
Dėmesio!
Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs prisiimate visas šių Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.
2. Pirkimo sutarties sudarymas
Sutartis tarp Jūsų ir sowilo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Patvirtinti užsakymą”. Kiekviena Jūsų ir sowilo sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma sowilo el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.
3. Teisės ir pareigos
Jūs turite teisę:
naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą dokumentą;
Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el. parduotuvę, apie tai raštu pranešant sowilo per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
prekių pardavimo atveju Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė buvo sugadinta ar jos išvaizda buvo pakeista.
Jūs įsipareigojate:
priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti;
neatskleisti tretiesiems asmenims savo slaptažodžio;
pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsiant juos atnaujinti;
naudojantis el. parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.
sowilo turi teisę:
jei pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve;
esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti el. parduotuvės veikimą.
savo iniciatyva vienašališkai, iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, el. parduotuvės veikimo sąlygas.
sowilo įsipareigoja:
šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę naudotis el. parduotuve;
gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu.
4. Atsakomybė
Jūs atsakote už Jums suteikto slaptažodžio atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Jūsų slaptažodžiu, sowilo šį asmenį laiko Jumis ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje teisingumą;
Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve;
sowilo neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitų šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų.
5. Atsakomybės apribojimas
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
6. Pranešimai
Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimosi el. parduotuve, rašykite sowilo adresu, nurodytu el. parduotuvės „Susisiekite su mumis“ skiltyje.
7. Baigiamosios nuostatos
Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

 
Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą - http://ec.europa.eu/odr/, kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d.

 
Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai * (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 
Ar kitoms alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo institucijos pagal jų kompetenciją: Lietuvos bankui, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, Lietuvos advokatūros advokatų tarybai ar jos sudarytam organui (kol kas nenotifikuota institucija Europos Komisija) (Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnis).